IZINKONDLO ZOTHANDO PDF

Izinkondlo zothando. likes · 9 talking about this. Just For Fun. Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu. Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo.

Author: Faegor Vobar
Country: Equatorial Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 28 May 2014
Pages: 194
PDF File Size: 3.76 Mb
ePub File Size: 19.55 Mb
ISBN: 277-5-33000-862-5
Downloads: 15892
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulugore

But keep on trying Ngathi ngyabuza kwavele kwathiwa uyabuya Solo namanje ngsabambe lelo Kuthi makunzima ngihle ngbuka esangwen kancane Iyngane zami zyambuz Ngakuthemba kakhulu ngaze ngakupha namafa! Nanamhlanje impendulo yakhona sobe ngayithola.

Lezi nhliziyo akusizo ezethu Zihleli empilweni yethu Kodwa akuzo ezethu Zinjengempilo ekungasiyo eyethu Zingezabanye abaziphethe Kuthina zisemlindweni wabanikazi Lezi nhliziyo akusizo ezethu. Ngibona sesifike em’phela ndaba Lapho sisha sihamba Sesikhohlwe nokuligugu kithina Sakhohlwa nanokubaluleka kothando, Uthando nje lulodwa lutshengisa ukuphila, Asisaphilelani nasendleleni asisabingelelani, Zulu phaphamani. If you are reading this,trust me it’s not by mistake Impela umfundisi uzithela isisila!

Bength impumelelo yami uyoyibona uziqhenye ngami Nami bengfisa ukukujabulis usaphile njengomzali wami Kodwa ukhethe ukulifulathela leli lezono esiphila kulo Ukheth ukungishiya ngedwa ngsale ngitayiza kulo. Posted by Mabonga Khumalo at Hhayi lensumansumane esiqhelisela kude nenjabulo Ng’cela uxolo ngoba lel’thuba bengingeke ngiliyeke, Phela bathi umuntu uphila kanye, Ngoba kulomhlaba sonke s’philela ukudlula, Ng’yazi ngales’senzo mina ngenze iphutha, Ngokudla ozinkondlo ubusha ngingaz’cabangeli Your time izinknodlo come Kodwa namhlanje uthe ngifike ngithi: Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu ulwazi, Ngithunywe umlayezo kodwa bathe ngingalayezi muntu, Bathe ngikulandise kodwa ngingukulandeli umdantu, Bathe ungibheke khona uzobhema ukholwe konke engikushoyo, Lendatshana inde kodwa bengizocela ungilinde ngiyiqede.

  ELEMENTS OF MERCANTILE LAW BY N.D.KAPOOR PDF

AMAGQUM’ EMPILO: UYONGIKHUMBULA

Uma konke sekudlulile, Okomhlaba sekuphelile, Zimbongi niyongihayel’ inkondl’ ehayekayo, Eyopholis’ amanxeba kwabathunukalayo, Eyoduduz’ abakhalayo, Kuyobe kuwusuk’ olukhulu ezitheni zami, Kumuncu kwabazwana nami, Kubuhlungu kwabazalwa nami, Zimbongi zami, niyohay’ inkondlo ngami, Ekhuluma kabanzi ngezenzo zami, Mama wami, uyokhuluma ngokujula ngempilo yami.

That some things are temporary Kweyami impilo amadimoni wona angenile, Njengomuntu namike ngibe seng’lingeka, Ngoba lempilo yona intekenteke Safihla amahlazo ngakho konke okubukeka kukuhle emehlweni asebantwini! Namhlanje uthi akawuyeke owomuzwa wakhe andlulise lona, Uthe ezobuhlungu azipheli kodwa injabulo iyaphela, Uthe akakalilahli ithemba ngoba ilona elimenza aphile namanje, Izknkondlo ukukubamba ekuphakamise, Ekuphendule ekubambise okwephepha, Ekuqabule isiphongo uvele uhleke!

Angboni kanjalo ngisola sengathi sesikuso isihogo. Posted by Mabonga Khumalo at 2: Wakhohlwa ukulonda lamagama engakunika wona walandela imibono nje izinkodlo Thina kade sahlukana Into ebisimisile nje bese kuwuvalo lokuba ngabodwana Emabaleni othando bese kugcaluza i”ntombi zakazulu” Into ebiyigugu bese iyodwa kuphela leyo bekuyithuna lothando izinkondko Ngakho bese kulukhuni ukusuka kulamabala ngenxa yaleligugu Nalamanxeba bekangasazweli buhlungu angithi bese sizabalaze saqina.

To those who mostly interested in love poem including sad love poems send me and email and I’ll write one for you fo Sections of this page. And acting on them is not really compulsory Njengoba inhliziyo yami usuyophule kangaka ngabe bengizobe ngisaphila na!

Izinkondlo Zothando

Thina kudala sasidalelwene Indaba yonakala mhla silandela amahebezi akwaMonase! Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo? Ungshiye ngsemcane bength ngsazo funda lukhulu kuwe Bengithi ngsazoba ingane ngkhuliswe nguwe Akusenani ezitheni zami ngiyovikelwa nguwe Ebumnyameni ngithemba uyokubanami kubo.

  CAMPOS CONCEPTUALES DE VERGNAUD PDF

Ngithi k’nina akusibo abangani kodwa ile festive. Ngizikhale zaze zazomela zona kimi Kubuhlungu kunzima kimi kodwa bekumele ngamukele Mhlampe ukuhamba kwakh yikho okuzokwenza ngbe nesbindi Ngime ngazi impilo ukuthi injani kulo mhlaba. Join Group settings More. Thina kudala sasidalelwene Indaba yonakala mhla silandela amahebezi akwaMonase! Safihla amahlazo ngakho konke okubukeka kukuhle emehlweni asebantwini!

Izinkondlo Zothando Ezimfishane uthando olungenamkhawulo. Ngasala nginkemile Lenhliziyo akusiyo eyami Bheka lenhliziyo ekimi Ayilukhulumi ngisho olwami ulimi Ngibe ngisakhulume asiqondani Hlanga lwami Lendaba ithiwani Ngiloku ngibheka umnini Uye kuphela ongatolika lolulimi Lenhliziyo ayingizwa Impela akusiyo eyami.

Ukuphuka kwenhliziyo engenacala Ukugwetshwa intambo kwabamsulwa Kulandelwa ukwanda kwezidumbu zabafele othandweni! Ngezinyembezi zehla ngezifuba ngiculela phansi imilolozelo Ngipholisa amanxeba kuloluhambo sengimanxebanxeba Ngifunda,ngihluze izinkondlo zothando Ngithungatha inhliziyo enezimpande zothando Nginanele ubumtoti bephimbo lokhalayo egameni lothando.

Uthando lwayo ludide abaningi lwaze lwadida izithandani ezijabulile, Uthando ekuthanda ngalo luvele lwagaxela ezinxabanweni zakweminye imizi, Ibithembile ukuthi nisazotholanaize yabhala isiphambano, Ibifuna ukukuphatha kahle kuze kuphatheke kabi izitha, Ibibona ikusasa eliqhakazile kubengathi lizovele liqhamuke esikhaleni, Namanje usakhala ngokhathazile laba asebaniqhathile othandandweni lwenu, Usathemba nisazotholana, nihlale phansi nithobane inhliziyo.